DRENT CAR OPAVA

OBCHODNÍ PODMÍNKY

__________ logo DRENT CAR __________

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1 Nájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má se společností uzavřenou smlouvu o nájmu dopravního prostředku. Nájemcem se rozumí i osoba uvedená v seznamu spolunájemců.

1.2 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen „Smlouva“), se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemci službu spočívající v pronájmu předmětného motorového vozidla (dále jen „předmětné vozidlo“) specifikovaného v příslušném formuláři smlouvy a ve specifikaci vozu a předání předmětného vozidla nájemci do užívání na dobu určitou, a to na dobu trvání nájmu. Za poskytnutí této služby se nájemce zavazuje splácet řádně splátky v souladu se Smlouvou a splátkovým kalendářem či jiným daňovým dokladem vystaveným společností.

1.3 Smlouva se skládá ze smluvního formuláře, který obsahuje číslo smlouvy, specifikaci smluvních stran a předmětného vozidla, část smluvních ujednání, splátkového kalendáře či jiného daňového dokladu a těchto obchodních podmínek. Součástí Smlouvy jsou i případné dodatky Smlouvy a další dokumenty, o kterých to Smlouva (resp. Všeobecné obchodní podmínky) stanoví.

1.4 Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího uzavření.

1.5 Společností a pronajímatelem se rozumí Drentcar, IČO 07069626, se sídlem Hynečkova 233, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, registrovaná na ŽÚ Města Ostravy.

1.6 Za společnost může jednat zmocněný zástupce, dále jako předávající.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK


Komplení znění obchodník podmínek naleznete na níže uvedeném odkaze. Podmínky jsou ve formátu pdf a kliknutím na odkaz dojde k jejich stažení. V případě, že ke stažení nedojde, prosím kontaktujte nás a obchodní podmínky Vám zašleme na Váš email.

Obchodní podmínky KE STAŽENÍ