DRENT CAR OPAVA

OBCHODNÍ PODMÍNKY

__________________________________________________ logo DRENT CAR __________________________________________________

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1 Nájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má se společností uzavřenou smlouvu o nájmu dopravního prostředku. Nájemcem se rozumí i osoba uvedená v seznamu spolunájemců.

1.2 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku, jejíž evidenční číslo je uvedeno v záhlaví (dále jen „Smlouva“), se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemci službu spočívající v pronájmu předmětného motorového vozidla (dále jen „předmětné vozidlo“) specifikovaného v příslušném formuláři smlouvy a ve specifikaci vozu a předání předmětného vozidla nájemci do užívání na dobu určitou, a to na dobu trvání nájmu. Za poskytnutí této služby se nájemce zavazuje splácet řádně splátky v souladu se Smlouvou a splátkovým kalendářem či jiným daňovým dokladem vystaveným společností.

1.3 Smlouva se skládá ze smluvního formuláře, který obsahuje číslo smlouvy, specifikaci smluvních stran a předmětného vozidla, část smluvních ujednání, splátkového kalendáře či jiného daňového dokladu a těchto obchodních podmínek. Součástí Smlouvy jsou i případné dodatky Smlouvy a další dokumenty, o kterých to Smlouva (resp. Všeobecné obchodní podmínky) stanoví.

1.4 Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího uzavření.

1.5 Společností a pronajímatelem se rozumí Drentcar, IČO 07069626, se sídlem Hynečkova 233, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, registrovaná na ŽÚ Města Ostravy.

1.6 Za společnost může jednat zmocněný zástupce, dále jako předávající.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK


Kompletní znění obchodní podmínek naleznete na níže uvedeném odkaze. Podmínky jsou ve formátu pdf a jsou připraveny ke stažení.
V případě problémů, nás prosím kontaktujte a obchodní podmínky Vám zašleme na Váš email.

Obchodní podmínky KE STAŽENÍ